همیاری در مقابل با کرونا

تعداد بازدیده : 1746
نویسنده خبر :
منبع :
10 1399 اسفند

شرکت فراشیمی شیراز در دوران قبل و درحین بیماری کرونا همکاری و همیاری زیادی با مراکز بهداشتی استان فارس و دیگر نقاط کشور جهت تامین مواد درخواستی داشته است. همچنین شرکت فراشیمی شیراز خودرا موظف میداند جهت تامین مواد مختلف شیمیایی مراکزبهداشتی تمام تلاش خودرا جهت کمک رسانی  انجام دهد.

مقالات مرتبط

نظراتــــــ